Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 728
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Ngày cập nhật 26/07/2023

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, chế độ chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

 

Nguyên tắc xây dựng, duy trì hệ thống

-   Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng và quản lý thống nhất với hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng quản lý.

-   Tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh và trong hệ thống thông tin do Bộ Xây dựng quản lý.

-   Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

-   Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cung cấp, chia sẻ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức; đồng thời phải đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu, đúng thời hạn quy định. Báo cáo phải gửi bằng đường văn bản và dữ liệu điện tử đến hộp thư điện tử theo yêu cầu của Sở Xây dựng để tổng hợp.

-   Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Quy định, chế độ, thời hạn về chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 gửi Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP gửi Sở Xây dựng.

Chủ đầu tư, Sàn giao dịch bất động sản kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án; tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP gửi về Sở Xây dựng.

Chế độ, thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu

-  Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các cơ quan, tổ chức báo cáo để tích hợp, cập nhật bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

-  Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hóa, lưu trữ và bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin.

- Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Sở Xây dựng lưu trữ, xử lý được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

-  Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và định kỳ công bố theo quy định pháp luật.

Khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng, đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023 và thay thế Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày