Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 110
Quy định về tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại của hoạt động kiểm toán nhà nước
Ngày cập nhật 21/07/2023

Ngày 05 tháng 07 năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

 

Theo đó, Quyết định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước; quy định về khởi kiện và tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không thụ lý giải quyết:

1. Kết quả kiểm toán, hành vi kiểm toán và quyết định xử phạt không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

2. Người khiếu nại không cung cấp thông tin, chứng cứ (nếu có) chứng minh cho khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp;

3. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

4. Khiếu nại không bằng hình thức đơn khiếu nại theo quy định. Đơn khiếu nại không có chữ ký, con dấu (nếu có) của người khiếu nại;

5. Khiếu nại về kết quả kiểm toán, quyết định xử phạt không phải do Kiểm toán nhà nước phát hành hoặc khiếu nại về hành vi không thuộc nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật;

6. Thời hiệu khiếu nại kiểm toán đã hết theo quy định mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại hoặc người khiếu nại rút đơn khiếu nại.

Về tổ chức đối thoại, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước cho phép tổ chức đối thoại như sau:

- Sau khi có báo cáo kết quả xác minh, người khiếu nại không rút khiếu nại hoặc xét thấy nội dung khiếu nại có căn cứ làm thay đổi kết quả kiểm toán, quyết định xử phạt hoặc hành vi kiểm toán đúng một phần hay sai toàn bộ, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại và hướng giải quyết.

- Yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết về thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc người chủ trì đối thoại phải tiến hành đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan. Khi đối thoại, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc người chủ trì đối thoại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (ghi rõ người dự và người vắng mặt; trường hợp người khiếu nại không tham gia đối thoại thì ghi rõ có lý do hoặc không có lý do), nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất 3 (ba) bản, mỗi bên giữ một bản; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại (Mẫu số 08).

Việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Sau khi đối thoại, nếu người khiếu nại rút khiếu nại thì đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước đình chỉ vụ việc theo quy định. Nếu người khiếu nại không rút khiếu nại thì thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày