Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.387.603
Truy cập hiện tại 23.677
Điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ....
Ngày cập nhật 19/09/2022

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 8 năm 2022.

 

Theo đó, điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận được quy định cụ thể như sau:

1. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi: Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới nâng cao); Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu); không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

2. Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới nâng cao); quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với thị xã, thành phố); không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp huyện đáp ứng yêu cầu theo quy định.

3. Cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu theo quy định.

4. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng và An ninh) hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu).

5. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bị thu hồi quyết định công nhận khi: có từ 30% số xã trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí huyện (trong đó có một trong các tiêu chí: Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công; An ninh, trật tự - Hành chính công) hoặc có từ 50% số tiêu chí huyện trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới nâng cao).

6. Thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã và 30% số đơn vị cấp huyện trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày