Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.387.603
Truy cập hiện tại 58
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP).

Với mục đích nhằm triển khai kịp thời, thống nhất các quy định của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP để đảm bảo việc tổ chức, thực hiện được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất. Việc triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ.

Kế hoạch số 1017/KH-STP  đã đề ra một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu triển khai Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, cụ thể:

-Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung tinh thần của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP đến các đồng chí lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tại Hội nghị giao ban công tác định kỳ hàng tháng; triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động qua hệ thống email công vụ. Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc Sở quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị để thống nhất về nhận thức, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Nghị định số 133/2020/NĐ-CP.

- Phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức, như: Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, biên soạn tài liệu đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế; biên soạn tờ gấp pháp luật; giới thiệu trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,...

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày