Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.305
Thừa Thiên Huế thực hiện khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2021 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
Ngày cập nhật 20/05/2021

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND thực hiện đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Lĩnh vực khảo sát, đánh giá năm nay là quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Nội dung khảo sát, đánh giá đảm bảo các nội dung thuộc nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP, cụ thể: mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật; mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm. 

Địa điểm khảo sát, đánh giá là huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc.

Khảo sát thông qua các phương thức: Phiếu điều tra, khảo sát (tổng cộng 200 phiếu); qua công tác kiểm tra, báo cáo, theo dõi thực tế của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, theo dõi thi hành pháp luật đối với các đơn vị, địa phương được khảo sát, đánh giá.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan để tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành việc khảo sát, báo cáo kết quả đánh giá tác động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

Việc thực hiện đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày