Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.405
Năm 2021, tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại 05 cơ quan, địa phương
Ngày cập nhật 20/01/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Theo đó, sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại các cơ quan, địa phương: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy (tại thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, kiểm tra thêm 01 xã đang trong quá trình xây dựng, đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới hoặc xã thực hiện điểm các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật. Hai xã này do Ủy ban nhân dân huyện chỉ định. Ngoài ra, tại đợt kiểm tra, mời thêm 01-02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra). Thời gian kiểm tra là quý III/2021. Thành phần Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn và thành viên là Ủy viên Hội đồng thuộc các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp.

Ngoài việc tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp như trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

 Nội dung kiểm tra như sau: đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; việc thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật,...

Trong công tác hòa giải ở cơ sở: thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở; mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Về chuẩn tiếp cận pháp luật: tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày