Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.045
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 18/01/2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 52/KH-HĐPH đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

 

Trong năm 2021, những nội dung hoạt động chính của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật;...).

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. Tư vấn định hướng phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật và Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Tổ chức tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật; theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc. Phổ biến văn bản, chính sách mới cho cán bộ, Nhân dân. Tổ chức cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, địa phương. Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án trong Chương trình. Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày