Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 125.560
Truy cập hiện tại 1.410
Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/09/2020

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện: tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế; nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp; thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam; nắm chắc tình hình an ninh trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại tỉnh, đề xuất giải pháp phù hợp; rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế kịp thời tham mưu đến cấp có thẩm quyền; lồng ghép thực hiện Kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người; tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

          Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị:

          - Sở Ngoại vụ: là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc;Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cấp có thẩm quyền theo quy định; phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai Chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao xử lý các vụ việc liên quan đến công dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhập cảnh, cư trú trái phép, vi phạm pháp luật nước sở tại; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và  địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tạo điều kiện cho người nước ngoài hòa nhập và gắn kết với cộng đồng người dân tỉnh Thừa Thiên Huế; tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài, định kỳ tổng hợp số lượng báo cáo; tham mưu công tác quản lýcán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh xuất cảnh đi nước ngoài việc công và việc riêng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa các nội dung hợp tác thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự; phối hợp trong công tác bảo hộ công dân địa phương ở nước ngoài vào trong các Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức, địa phương nước ngoài; đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thị trường lao động nước ngoài; chính sách cấp thị thực; quyền của người di cư…).

           - Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tuyên truyền vận động, phổ biến thông tin liên quan đến các vấn đề di cư quốc tế (rủi ro khi di cư trái phép; nguy cơ của mua bán người; thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương; chính sách hỗ trợ liên quan); lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, chiến lược nhằm giải quyết việc làm tại chỗ; xây dựng, rà soát, củng cố cơ chế hỗ trợ tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ người di cư trở về và tái hòa nhập, chăm sóc sức khỏe đảm bảo đáp ứng yếu tố giới tính và nhu cầu của đối tượng chính sách xã hội… Phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu các chương trình, dự án phát triển lao động, thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và các địa phương đánh giá các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có ảnh hưởng đến việc di cư như di cư do hoàn cảnh khó khăn; do thiếu hiểu biết, thông tin chính xác về di cư; tỷ lệ người di cư trở về địa phương, số liệu, thông tin cơ bản về người di cư trở về, nguyên nhân trở về…; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai Chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo hộ đối với người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nướcngoài theo đúng quy định; tổng hợp số liệu người lao động trên địa bàn tỉnh di cư hợp pháp ra nước ngoài; số lượng lao động Thừa Thiên Huế di cư hợp pháp trở về nước; số lượng người nước ngoài được cấp phép làm việc tại tỉnh.

           - Công an tỉnh: nắm chắc tình hình an ninh trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại tỉnh, đề xuất giải pháp phù hợp.Tham mưu ban hành các kế hoạch ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý nhân hộ, hộ khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh; phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức tuyên truyền, vận động và quản lý người lao động tại địa phương di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương; thiết lập, củng cố có hệ thống thu thập thông tin về hoạt động di cư quốc tế tại địa phương nhằm theo dõi và nắm chắc tình hình công dân của tỉnh di cư ra nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương; phối hợp với các ngành và theo thẩm quyền tổng hợp, báo cáo số liệu công dân Việt Nam ở Thừa Thiên Huế xuất cảnh hợp pháp và bất hợp pháp ra nước ngoài kể cả các trường hợp bị mua bán ra nước ngoài; số liệu nhập cảnh bao gồm các trường hợp công dân Thừa Thiên Huế di cư trở về; Việt kiều hồi hương, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp và bất hợp pháp vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

           - Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người; lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, chiến lược phát triển của địa phương như đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và bền vững; phối hợp Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội, các đơn vị và địa phương liên quan đánh giá các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương có ảnh hưởng đến việc di cư như di cư do hoàn cảnh khó khăn, do thiếu hiểu biết, thông tin chính xác về di cư.

           - Sở Tư pháp: tham mưu công tác tuyên truyền việc di cư hồi hương, phối hợp các cơ quan liên quan có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp; rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai Chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tổng hợp báo cáo số lượng kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, người không quốc tịch.

           - Sở Giáo dục và Đào tạo: tham mưu công tác tuyên truyền, thông tin về di cư hợp pháp và an toàn cho học sinh, sinh viên; tăng cường quản lý hoạt động của các Trung tâm tư vấn du học, kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động đưa người ra nước ngoài học tập, tu nghiệp; tổng hợp, quản lý và thống kê số liệu,số lượng du học sinh tại tỉnh du học ở nước ngoài.

           - Sở Thông tin và truyền thông: chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân địa phương và xã hội về các vấn đề di cư quốc tế, di cư với phát triển bền vững; vận động các cơ quan, tổ chức và người dân chấp hành tốt các quy định của Luật Cư trú, Luật Xuất nhập cảnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và thành phố Huế thông tin xây dựng các chuyên trang, chuyên đề về xuất khẩu lao động, đào tạo nhân lực, tạo công ăn việc làm; Cảnh báo về những rủi ro khi cư trú và lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở nước ngoài, qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, học tập, lao động ở nước ngoài.

           - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: tham mưu công tác quản lý khu vực biên giới, tuyên truyền vận động, quản lý tình hình di cư tự do, kết hôn không giá thú tại các xã biên giới; các hoạt động di cư trái phép và đưa người đi trái phép, mua bán người qua đường bộ, đường biển,nâng cao nhận thức cho nhân dân về lĩnh vực xuất nhập cảnh; tổng hợp số liệu công dân của tỉnh xuất cảnh, nhập cảnh hợp pháp và trái phép bằng đường bộ và đường biển; phối hợp trong việc tiếp nhận người di cư bất hợp pháp do nước ngoài trao trả tại các cửa khẩu do lực lượng Biên phòng quản lý.

           - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: tăng cường tuyên truyền vận động, phổ biến thông tin liên quan đến việc di cư ra nước ngoài cho người lao động; chỉ đạo các ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước về cư trú, đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương.Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, ổn định dân cư trên địa bàn. Phối hợp trong việc tiếp nhận, quản lý, giải quyết việc làm cho các trường hợp bị phía nước ngoài trao trả, đẩy đuổi về địa phương và tái hòa nhập cộng đồng; tổng hợp, thống kê, quản lý số lượng người Việt Nam tại địa phương di cư hợp pháp và trái phép ra nước ngoài; số lượng người nước ngoài di cư hợp pháp và trái phép vào địa phương.

           - Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: tổng hợp số liệu người lao động nước ngoài được cấp phép hoạt động tại các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

           -Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh: trong phạm vi, trách nhiệm phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về di cư ra nước ngoài, chính sách đưa người đi làm việc ở nước ngoài, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để nâng cao ý thức tự phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời tố giác tội phạm của người dân.

           - Đại học Huế: đề nghị phối hợp tổng hợp số liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý xuất cảnh đi nước ngoài; số liệu lưu học sinh đang học tập (theo và ngoài Hiệp định), người nước ngoài làm việc tại Đại học Huế và các trường Đại học thành viên; tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức công tác tuyên truyền, thông tin về di cư cho sinh viên./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày