Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 76.188
Truy cập hiện tại 2.093
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 18/05/2020

Ngày 09 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 

           Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

Công tác truyên truyền, phố biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, cách tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước theo Quy định số 65/QĐ/TW ngày 03 tháng 2 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phát sinh phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công...Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra; các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Thanh tra các cấp thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp theo Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18 tháng 10 năm 2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và cơ quan Thanh tra trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra. Định kỳ, các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố của Cơ quan thanh tra đã chuyển đến Cơ quan điều tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng: Tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về  hành vi tham nhũng tiêu cực; tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

Thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất: Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, không để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu qủa trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày