Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 456
Phiên họp tư vấn giải pháp thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức phiên họp tư vấn về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp; cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng.

 

Tại phiên họp, đồng chí Phan Bá Mỹ, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Hội đồng đã tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”; Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2076-CV/TU ngày 31/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời ban hành 02 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các ngành, cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Phiên họp, các thành viên Hội đồng đã đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả xuất phát từ thực tiễn, như: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng phổ biến pháp luật cho đối tượng là trẻ vị thành niên; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quan tâm bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết luận và chỉ đạo phiên họp tư vấn của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng nhất trí với báo cáo hoạt động của Hội đồng trong 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; ghi nhận các ý kiến tư vấn, kiến nghị giải pháp của các thành viên Hội đồng. Đồng chí đánh giá cao Hội đồng, thành viên Hội đồng và các cơ quan, địa phương đã chú trọng, quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tư vấn công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản đầy đủ, kịp thời, giúp cho công tác này được triển khai rộng khắp, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự chủ động, kịp thời đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về hình thức, bên cạnh duy trì những phương thức truyền thống hiệu quả, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, tận dụng sức mạnh của mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với “thời đại” chuyển đổi số như hiện nay trong công tác quản lý, điều hành.

Về nội dung, ngoài các quy định pháp luật thiết thực, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các quy định pháp luật mới được ban hành, đã quan tâm đến những vấn đề nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của cả nước, của tỉnh nhà, những vấn đề cấp thiết, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, như: các chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về đối tượng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, ban, ngành, địa phương quan tâm triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, công tác này đã bao phủ đến mọi đối tượng. Trong đó, bên cạnh hướng đến đến nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chú trọng đến đối tượng học sinh – sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong 06 tháng còn lại của năm 2023, đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng tích cực phối hợp để hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, như: triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ-TW xác định nhiệm vụ “Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, vấn đề  “nóng”, cần định hướng dư luận xã hội, thông tin về các chính sách trong các dự thảo luật trong quá trình soạn thảo để tạo đồng thuận xã hội; trong tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động này; kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo Kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 gắn với việc đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; thành lập và hướng dẫn đội thi tham gia Cuộc thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV do Bộ Tư pháp tổ chức; truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày