Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 366.944
Truy cập hiện tại 2.871
Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2020
Ngày cập nhật 27/03/2020

Ngày 11/3/2020, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 443/STP-XDKTVBQPPL gửi các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2020.

 

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành trực tiếp liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật (Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020…), Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế quan tâm, triển khai thực hiện một số công việc sau:

Một là, tổ chức thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường để các cá nhân, tổ chức nắm rõ các quy định về bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào chống rải thác nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần …

Hai là, tiến hành rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường

- Các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương mình.

Ba là, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thi hành và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở, ngành và địa phương ban hành. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể là:

- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, phương tiện thông tin đại chúng...) về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý;

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo đúng chương trình, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật được phê duyệt;

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Bốn là, xây dựng Kế hoạch, ban hành các văn bản triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đối với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh: Để đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực trọng tâm được thực hiện toàn diện, có hiệu quả và phản ánh đúng tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Kế hoạch số 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng, ban hành và chủ động tổ chức triển khai thực hiện, trong đó phân công cụ thể việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các Phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động phân công các phòng, ban liên quan thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi địa bàn quản lý của mình. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm đảm bảo phù hợp với lĩnh vực theo dõi trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm là, về kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Trên cơ sở Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1731/UBND-TC ngày 06/3/2020 về kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1731/UBND-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sáu là, trên cơ sở các văn bản quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiện hành, Công văn đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết về đề cương báo cáo, biểu mẫu báo cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo, thời gian gửi báo cáo. Theo đó, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020 để kịp thời tổng hợp xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian quy định./.

 

Nguyễn Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày