Các đề tài được lựa chọn phát hành tem bưu chính
Ngày cập nhật 14/01/2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 và thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam; Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính; Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động liên quan đến tem bưu chính.

Theo đó, đề tài tem bưu chính là chủ đề về sự kiện, nhân vật hoặc chủ đề về các lĩnh vực khác nhau được lựa chọn phát hành tem bưu chính, bao gồm những loại sau:

- Đề tài tem bưu chính kỷ niệm sự kiện: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam hoặc của các dân tộc trên thế giới; có tính chất tiêu biểu, nổi bật trong từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Việt Nam hoặc thế giới; mang đậm bản sắc dân tộc, có tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật;

- Đề tài tem bưu chính kỷ niệm nhân vật: anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước; trong các phong trào giải phóng dân tộc, vì sự tiến bộ xã hội và hòa bình của Việt Nam và thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu hoặc nhân vật tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam hoặc cho thế giới.

- Đề tài tem bưu chính chuyên đề: mang đậm bản sắc dân tộc, giá trị đạo đức, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và thế giới; giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển đất nước, con người Việt Nam; tuyên truyền về chủ đề an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, kiến trúc, phong cảnh, động vật, thực vật và các chủ đề khác.

- Đề tài tem bưu chính phổ thông: tôn vinh các nhân vật của Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn, được thế giới công nhận; quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam.

Về thời gian phát hành: đối với tem bưu chính kỷ niệm sự kiện, thời gian phát hành lần đầu là tròn 50 năm diễn ra sự kiện và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo.Đối với tem bưu chính kỷ niệm nhân vật, thời gian phát hành lần đầu là tròn 100 năm sinh hoặc năm mất của nhân vật và có bội số của 50 năm đối với các lần phát hành tiếp theo. Riêng thời gian phát hành tem bưu chính chuyên đề, tem bưu chính phổ Thông và tem bưu chính kỷ niệm trong trường hợp đặc biệt do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Đối với chương trình đề tài tem bưu chính dài hạn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng Chương trình đề tài tem bưu chính tổng thể hoặc cho một đề tài trong mỗi giai đoạn 5 năm và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tháng trước mỗi giai đoạn thực hiện

Xem tin theo ngày