Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.813
Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công năm 2023
Ngày cập nhật 16/01/2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 44 /KH-STP về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công năm 2023.

 

 Mục tiêu của việc đánh giá nhằm tng cường sự quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, để người được trợ giúp pháp lý thụ hưởng dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất. Theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý; làm căn cứ để xác định trách nhiệm, năng lực của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong công tác thực hiện trợ giúp pháp lý; cơ sở để  có giải pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Việc đánh giá đảm bảo chất lượng, hiệu quả, dựa tên cơ sở các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định. Việc triển khai đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan, công tâm, chính xác, toàn diện, kịp thời theo các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Một vụ việc trợ giúp pháp lý không đánh giá hai lần.

Phạm vi vụ việc được lựa chọn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý gồm vụ việc tham gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố tụng đã kết thúc được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2018/TT-BTP do người thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành trong năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ được đánh giá là 10% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc trong năm 2022.

Phạm vi đánh giá hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công là vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công căn cứ vào Quyết định số 1179/QĐ-BTP ngày 16/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công. Tỷ lệ hồ sơ đánh giá là 10% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý được Trung tâm trợ giúp pháp lý đánh giá là vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công.

Áp dụng phương pháp đánh giá sau đây: trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu, xem xét hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý. Trường hợp cần thiết, Tổ đánh giá đề nghị người thực hiện trợ giúp pháp lý giải trình các vấn đề liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý được lựa chọn đánh giá để làm rõ trước khi kết luận đánh giá. Đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, có thể mời các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư có kinh nghiệm, chuyên gia pháp luật tham gia đánh giá hoặc tư vấn đánh giá chất lượng vụ việc. Người được mời tham gia phải có ý kiến bằng văn bản đối với vụ việc được yêu cầu đánh giá. Việc quyết định mời các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư có kinh nghiệm, chuyên gia pháp luật tham gia đánh giá hoặc tư vấn đánh giá chất lượng vụ việc do Tổ trưởng Tổ đánh giá quyết định.

Sở Tư pháp thành lập Tổ đánh giá để thực hiện đánh giá với số lượng từ 05-07 thành viên, gồm các thành phần: Lãnh đạo Sở Tư pháp làm tổ trưởng; thành viên là đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị: phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và 01 chuyên viên phòng Bổ trợ tư pháp (phụ trách công tác trợ giúp pháp lý).

 Ngoài việc đánh giá theo Kế hoạch như trên, việc đánh giá đột xuất được tiến hành khi phát sinh vụ việc tham gia tố tụng, vụ việc đại diện ngoài tố tụng, vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thẩm định chất lượng, đánh giá hiệu quả bị phản ánh, kiến nghị với Sở Tư pháp vì cho rằng vụ việc trợ giúp pháp lý chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả; các vụ việc khác trong trường hợp cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Khi đánh giá các vụ việc nêu trên, có thể áp dụng nhiều phương pháp phù hợp để đánh giá, kết luận vụ việc./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày