Giới thiệu văn bản mới
Ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón,...
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư  số 08/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình đại học....
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTC quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của...
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải....
Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước...
Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những...
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết...
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015...
Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá...
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng. Nghị quyết này có hiệu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày