Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Đánh giá tình hình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước  đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sự kiện, lễ hội được tổ chức đa dạng; hình thành những sản phẩm du lịch mới, điểm đến hấp dẫn. Quần thể di tích cố đô Huế, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử được phục hồi, gìn giữ, tôn tạo, đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và từng bước phát huy giá trị. Hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch được quan tâm đầu tư. Hạ tầng phát triển du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Cảnh quan, môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch được chú trọng. Hoạt động giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa; xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế của Thừa Thiên Huế đối với trong nước và thế giới.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Nhiệm vụ xây dựng thành phố Huế thành thành phố Festival chưa được tập trung thực hiện. Đầu tư cho văn hóa và du lịch chưa tương xứng, chưa tạo động lực tăng trưởng mới. Hạ tầng hỗ trợ du lịch vẫn còn hạn chế. Chưa thu hút các doanh nghiệp du lịch lớn, có thương hiệu đầu tư vào địa bàn. Còn thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa mang lại hiệu quả cao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết còn thiếu đồng bộ. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển văn hóa, du lịch chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế trên, Nghị quyết số 04-NQ/TU đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, Thành phố Văn hóa ASEAN, Thành phố Du lịch sạch ASEAN, Thành phố bền vững môi trường ASEAN và đạt danh hiệu thành phố sáng tạo về văn hóa.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á; là tiền đề để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc, thành phố Festival của Châu Á vào năm 2045.

Về chỉ tiêu cụ thể, giai đoạn 2021-2025, hoàn thành Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Bảo quản, tu bổ, phục hồi 5 công trình thuộc cụm di tích cấp quốc gia đặc biệt, 25 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 25 di tích có giá trị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành công tác cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích. Kiểm kê toàn bộ hệ thống di tích, di vật; 70% di tích, di vật được lập hồ sơ khoa học; 60%-70% di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê và lập hồ sơ.

Hoàn thiện hồ sơ Ca Huế đệ trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; hoàn thiện 5 hồ sơ đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Ẩm thực Huế, Áo dài Huế.

Hoàn thiện một số thiết chế văn hóa: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Tổng hợp, Trung tâm Biểu diễn Ca Huế thính phòng, Thư viện Tổng hợp tỉnh.

Phấn đấu 95% gia đình, khu dân cư đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị và 80% Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa; 100% các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đến năm 2025, có 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao. Ngành du lịch thu hút khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 45-50%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,2 triệu đồng/lượt khách.

Giai đoạn 2026-2030, kiểm kê, khảo sát và lập hồ sơ 80-90% di sản văn hóa phi vật thể và nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Bảo quản, tu bổ, phục hồi khoảng 50 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh; xây dựng 01 hồ sơ di sản văn hóa phí vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng 5 hồ sơ đưa vào danh mục di sản văn hóa  phi vật thể quốc gia.

Thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 50-55%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ động; thời gian lưu trú bình quân đạt trên 2,2 ngày; suất chi tiêu bình quân đạt 2,5 triệu đồng/lượt khách.

Để thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu nêu trên, Nghị quyết số 04-NQ/TU nêu rõ 7 nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể: Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa; Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về du lịch; phát triển công nghiệp văn hóa; tăng cường sự gắn kết giữa du lịch với văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng để đẩy mạnh phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết trong phát triển văn hóa, du lịch; phát triển nguồn nhân lực văn hóa, du lịch; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng, phát triển văn hóa, du lịch./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày