Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Ngày cập nhật 06/05/2021

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trường được quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có những điểm mới mang tính đột phá.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày