Đề cương giới thiệu Luật Cư trú năm 2020
Ngày cập nhật 06/05/2021

Luật Cư trú được Quc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nakhóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Luật Cư trú năm 2020 gồm 07 chương, 38 điều, trong đó có một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày