MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU, QUAN TRỌNG CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Ngày cập nhật 01/02/2021

Ngày 16/6/2020 Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và từ ngày 01/01/2021 Luật có hiệu lực thi hành. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án bao gồm 4 Chương, 42 Điều, quy định phạm vi, nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại; trách nhiệm của Tòa án đối với công tác hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Đính kèm file Đề cương giới thiệu một số nội dung chủ yếu, quan trọng của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày