Đảng ủy Sở Tư pháp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 02/07/2021

Xác định ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào chiều sâu, gắn Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tư pháp, Sở Tư pháp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, UVBCH Đảng bộ Khối- Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp triển khai các chuyên đề học tập, tập trung vào những nội dung cốt lỗi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII.

Với chủ trương lấy việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai phải được thực hiện thường xuyên với các hình thức phù hợp trong suốt cả nhiệm kỳ; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; gắn việc học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Sở Tư pháp viết các bài quán triệt, giới thiệu đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, gửi tài liệu biên soạn qua hệ thống email công vụ đến các Chi bộ để triển khai cho đảng viên, quần chúng. Sau khi được quán triệt, triển khai, đảng viên, quần chúng làm bài thu hoạch để gửi Đảng ủy.

Ngoài việc quán triệt, triển khai, Đảng ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chủ trì thảo luận về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ trình, quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung’’. Hàng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày