Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.800
Giới thiệu văn bản pháp luật.
Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì...
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BGTVT quy định chi tiết đặt hàng cung cấp...
Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn...
Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp...
Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 84 /KH-UBND hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 của...

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm...

Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023.

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường phổ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày