Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.844
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 06/09/2023

Sau 10 năm thi hành Luật khoa học và công nghệ, kết quả tình hình triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tình hình phổ biến, triển khai thi hành Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          Sau khi Luật Khoa học và công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ ngày 18 tháng 6 năm 2013, Tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp-cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Khoa học và Công nghệ vào ngày 28/3/2014 với sự tham dự của 200 đại biểu là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Trưởng các đơn vị cấp huyện: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công thương, Kinh tế.

          Hàng năm, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc triển khai Luật qua các kênh thông tin như Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đảm bảo thời lượng tin bài và phát hình các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đã có hàng trăm bài được phát vào chuyên mục “Giới thiệu văn bản pháp luật” của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và các tin, bài đăng ở Báo Thừa Thiên Huế, trang chuyên đề về hoạt động của ngành Tư pháp. Trong đó, đã chú trọng đến các nội dung thiết thực liên quan đến khoa học và công nghệ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Khoa học và công nghệ; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ... Qua đó đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, mang lại hiệu quả tuyên truyền pháp luật một cách thiết thực, kịp thời.

          Thông qua Trang Thông tin điện tử của tỉnh, các cơ quan chuyên môn như Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đã tăng cường phổ biến, quán triệt nội dung liên quan đến chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ; tổ chức khoa học và công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và công nghệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; quyền sở hữu kết quả và phân chia lợi ích từ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước,... Việc phổ biến, quán triệt nội dung này được xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được thực hiện.

          Việc triển khai thi hành Luật Khoa học và công nghệ đã được lồng ghép trong thực hiện các nội dung, chương trình, Đề án của tỉnh; các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội, chủ nghĩa Việt Nam; được lồng ghép thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật hay hội nghị, hội thảo.

          Nhận thức tầm quan trọng của công tác triển khai thi hành Luật Khoa học và công nghệ, việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật đã được chú trọng. Đến nay, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật để nghiêm chỉnh chấp hành.

          2. Tình hình xây dựng, ban hành và việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ.

          Trong 10 năm (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2022) triển khai thi hành Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 03 Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 22 Quyết định quy phạm pháp luật, qua kết quả rà soát, hiện nay, có 19 văn bản còn hiệu lực, 06 văn bản hết liệu lực.

          3. Công tác ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển khoa học và công nghệ.

          Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định quan điểm và chủ trương quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm Khoa học và công nghệ của cả nước. Thực hiện Nghị quyết 54/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, ngày 09 tháng 8 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-TU của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết đồng thời tổ chức chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 07-NQ/TU và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện.

          Về chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, tỉnh đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hiện nay, tỉnh đang lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trong đó chú trọng định hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, phấn đấu đến 2050 đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước.

          Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, các văn bản liên quan làm cơ sở triển khai các hoạt động nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quản lý công nghệ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ được xác định cụ thể tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 như Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định 2898/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025,… Đồng thời, đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện các chủ trương, các đề án lớn của Chính phủ liên quan đến công tác đẩy mạnh quản lý nhà nước về khoa học và Công nghệ trên một số lĩnh vực như Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương; Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế”…

          4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ.

          Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khoa học và công nghệ được địa phương thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm, tập trung thanh tra vào những lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý.

          Hàng năm, ban hành kế hoạch thanh tra, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo đúng lĩnh vực được giao theo quy định; Việc ra quyết định thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra và xử lý vi phạm về thanh tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Việc ban hành quyết định và tổ chức thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, việc áp dụng biện pháp để khắc phục được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được thực theo đúng quy định, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

          5. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời, đáp ứng đúng đủ các yêu cầu của các cơ quản lý chuyên môn và cơ quan cấp trên.

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước gửi Bộ KH&CN được quy định tại các Thông tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (hiện nay là Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30/12/2021) quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh tuân thủ việc báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng thời hạn và biểu mẫu quy định./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày