Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.285.346
Truy cập hiện tại 6.035
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 27/09/2022

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND triển công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 và các năm tiếp theo của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhằm quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng XIII. Đồng thời, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm phát triển một cách toàn diện, vững chắc; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng; duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực, cải thiện đời sống nhân dân; tại Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Đẩy mạnh hợp tác, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tập trung đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, các lĩnh vực khác và các văn bản của địa phương về kế hoạch phát triển KTXH. Tham gia tích cực, chủ động vào công cuộc “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới.

- Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong thu hút các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững,

- Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh của tỉnh, tăng cường thông tin, chia sẻ cụ thể với các cơ quan liên quan về nhu cầu phát triển của tỉnh để được hỗ trợ, tham vấn về các mô hình tăng trưởng mới, phù hợp như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... Chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ kinh tế du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại địa phương trên các mặt: ngoại giao văn hóa; thông tin đối ngoại; ngoại giao nhân dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) theo Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới; công tác biên giới lãnh thổ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luât; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với nhiệm vụ phát triển KTXH và quốc phòng và an ninh.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức làm công tác đối ngoại địa phương. Quan tâm bố trí nguồn lực và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại của tỉnh trong công tác kết nối, hội nhập phục vụ phát triển.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày