Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.285.346
Truy cập hiện tại 6.323
Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/09/2022

Ngày 26 tháng 8  năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND về phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Kế hoạch đã đề ra các nội dung chủ yếu như sau:   

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận 12); Kế hoạch số 22 KH/TU ngày 9/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (Kế hoạch 22); các Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm và các văn bản pháp quy khác liên quan đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được ban hành trong giai đoạn 2022-2026.

-  Phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan.

    - Trao đổi các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới của tỉnh liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài cho Bộ Ngoại giao. Phối hợp với Bộ Ngoại giao xử lý những thắc mắc của người Việt Nam ở nước ngoài trong phạm vi lĩnh vực phụ trách

    - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nội dung cần lưu ý qua các kênh thông tin, khai thác tối đa kênh truyền thông của cộng đồng (zalo, facebook…); hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh, kịp thời để phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình quê hương, đất nước nhằm nâng cao hiệu quả trong việc định hướng thông tin chính thống.

Giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và các sở, ngành chức năng nghiên cứu, biên soạn tài liệu và tổ chức thông tin, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân đối tác người Việt Nam ở nước ngoài; các điều ước quốc tế liên quan; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ  biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên trang website của Sở Ngoại vụ, ứng dụng công nghệ thông tin của nhóm công tác kiều bào. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đối tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế.

 Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nghiên cứu, biên soạn tài liệu về những nội dung pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục tỉnh để các địa phương, đơn vị tham khảo, khai thác, sử dụng làm tài liệu tuyên truyền. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Gắn phổ biến giáo dục pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận để góp phần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác này, tăng cường đại đoàn kết toàn dân.   

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày