Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 2.412
Thừa Thiên Huế: phấn đấu mục tiêu 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận sử dụng dịch vụ viễn thông trong năm 2022
Ngày cập nhật 17/06/2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhằm phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 0,8-1,0%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 4% trở lên, đồng thời đạt được các chỉ tiêu giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Tại Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp chung

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền, báo cáo viên giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành: tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác giảm nghèo các cấp, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể để chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo

- Huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ người nghèo do các cấp, các ngành, hội, đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong xã hội phát động; nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa giúp đỡ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo; tổ chức đào tạo, tập huấn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững

2. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản

- Việc làm: thực hiện khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa bàn. Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương có xã đặc biệt khó khăn. Khuyến khích tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Triển khai thực hiện các chính sách về việc làm nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

- Y tế: hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo. Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo. Sử dụng hiệu quả Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

- Giáo dục: triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, học viên hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Tuyên truyền, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn tiếp cận chính sách tín dụng theo quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Nhà ở: thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo; huy động sự chung tay góp sức của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhằm hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn tỉnh.

- Nước sinh hoạt và vệ sinh: thực hiện chính sách đầu tư công trình phục vụ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; thực hiện chính sách đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn; hỗ trợ hộ nghèo đấu nối đồng hồ nước để tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh.

- Thông tin: cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về khoa học - kỹ thuật, các kinh nghiệm, các gương điển hình trong hoạt động sản xuất, gương vượt khó vươn lên thoát nghèo; cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp khác

- Hỗ trợ hộ nghèo người có công cách mạng và hộ nghèo không có khả năng lao động: rà soát, nắm lại hộ nghèo người có công cách mạng và hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn. Lồng ghép nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ xoá các chiều thiếu hụt về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin... Hướng dẫn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm phù hợp đối với những lao động còn có khả năng lao động hoặc lao động bổ sung đến tuổi để xóa chiều thiếu hụt về việc làm.

- Hỗ trợ vay vốn tín dụng: rà soát, nắm lại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đáp ứng điều kiện, có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả theo quy định tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để vay vốn mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm, tăng thu nhập; hoặc để giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập.

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: tiếp tục hỗ trợ trực tiếp tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ không có khả năng lao động với điều kiện và mức hỗ trợ theo quy định.

- Khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư: triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ trực tiếp vốn, vật tư nông nghiệp cho người nghèo.Tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức nuôi, trồng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hợp lý.

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo: Xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng liên kết giữa hộ nghèo, nhóm hộ nghèo với các doanh nghiệp nhằm tạo và nâng cao lợi nhuận cho người nghèo thông qua sự hỗ trợ vốn, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Khảo sát, đánh giá các mô hình, dự án hỗ trợ khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư đã triển khai trên địa bàn, tiếp tục nhân rộng các mô hình, dự án có hiệu quả, phù hợp với hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều kiện, đặc thù của địa phương, tạo điều kiện, cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày