Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 3.271
Sơ kết 2 năm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/09/2021

Ngày 25 tháng 8 năm  2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 45-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (viết tắt là kết luận số 45).

 

Theo đó, qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, vai trò của các cấp ủy đảng. đảng viên và nhân dân được đề cao, nhất là tại các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế. Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông của các ngành, các cấp đã có chuyển biến tích cực; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cùng tham gia công tác tham mưu, hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần quan trọng tạo chuyển biến rõ rệt về nhiều mặt trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã gặp phải một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đao triển khai thực hiện của một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức; chưa tích cực và quyết liệt trong công tác tuyên truyền toàn dân chấp hành pháp luật về giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác khắc phục, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông chưa kịp thời, dứt điểm. Việc quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu; việc bố trí điểm phục vụ giao thông tĩnh chưa đầy đủ nhất là trên địa bàn thành phố Huế. Tai nạn giao thông đường bộ hiện vẫn ở mức cao…

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do một số cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thực sự xem công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác tuyên truyền thiếu chiều sâu, chưa phù hợp đối tương. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cơ quan có thẩm quyền chưa đồng bộ, chặt chẽ…

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời thực hiện có hiệu quả Kết luận 45 hơn nữa, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18, Kết luận 45 của Ban Bí thư, Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; xác định rõ vai trò trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong việc chấp hành Kết luận, Chỉ thị, pháp luật về giao thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các hình thức phù hợp, có sức tác động mạnh mẽ để nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lixnhv ực trật tự, an toàn giao thông. Tập trung ưu tiên nguồn lực cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường, nút giao thông trong đô thị có mật độ giao thông lớn. Có phương án phòng ngừa, giải tỏa ùn tắc giao thông kịp thời…

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố kiện toàn các cơ quan chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội…để phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm xử lý nhiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể và nhân đân dối với lực lượng thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

- Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của ngành Giao thông, Công an; Tổ chức điều ta, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông…

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 18, Kết luận 45 để phát huy những mặt làm được, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày