Tìm kiếm tin tức
Quay lại12345Xem tiếp

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 176.500
Truy cập hiện tại 510
Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vi trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THA hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp thực hiện công tác thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức các cấp ở địa phương xây dựng các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động của công tác giáo dục cải tạo và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, giữ gìn trật tự cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp thực hiện thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án phạt tù của Tòa án; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với phạm nhân; phổ biến kinh nghiệm, mô hình điển hình trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Tài chính: hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: có trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong phạm nhân.

5. Sở Tư pháp: phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân. Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong việc tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm nhân và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội vào các trung tâm bảo trợ theo quy định.

7. Sở Y tế: phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế và điều trị bệnh cho phạm nhân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp thực hiện, cử giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân; quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình học văn hóa, tổ chức xét công nhận hoàn thành chứng chỉ xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ dạy văn hóa cho phạm nhân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, động viên, dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; hàng năm bố trí ngân sách theo quy định pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: yêu cầu thân nhân, gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, thực hiện các nghĩa vụ của gia đình trong động viên, giáo dục phạm nhân, phòng ngừa vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi thuộc sự quản lý của cơ sở giam giữ phạm nhân; thông báo, trao đổi thông tin về nhân thân, gia đình của phạm nhân, phối hợp thực hiện các công việc khi có yêu cầu; xác nhận hoàn cảnh kinh tế của thân nhân phạm nhân đang chấp hành án đúng thực tế của họ, các tài liệu, giấy tờ có liên quan đề làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại cải tạo và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của phạm nhân.

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

11. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân để hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện cho phạm nhân lao động, học nghề, tuyên truyền, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vi trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THA hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp thực hiện công tác thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức các cấp ở địa phương xây dựng các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động của công tác giáo dục cải tạo và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, giữ gìn trật tự cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp thực hiện thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án phạt tù của Tòa án; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với phạm nhân; phổ biến kinh nghiệm, mô hình điển hình trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Tài chính: hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: có trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong phạm nhân.

5. Sở Tư pháp: phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân. Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong việc tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm nhân và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội vào các trung tâm bảo trợ theo quy định.

7. Sở Y tế: phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế và điều trị bệnh cho phạm nhân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp thực hiện, cử giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân; quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình học văn hóa, tổ chức xét công nhận hoàn thành chứng chỉ xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ dạy văn hóa cho phạm nhân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, động viên, dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; hàng năm bố trí ngân sách theo quy định pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: yêu cầu thân nhân, gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, thực hiện các nghĩa vụ của gia đình trong động viên, giáo dục phạm nhân, phòng ngừa vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi thuộc sự quản lý của cơ sở giam giữ phạm nhân; thông báo, trao đổi thông tin về nhân thân, gia đình của phạm nhân, phối hợp thực hiện các công việc khi có yêu cầu; xác nhận hoàn cảnh kinh tế của thân nhân phạm nhân đang chấp hành án đúng thực tế của họ, các tài liệu, giấy tờ có liên quan đề làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại cải tạo và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của phạm nhân.

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

11. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân để hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện cho phạm nhân lao động, học nghề, tuyên truyền, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vi trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THA hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp thực hiện công tác thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức các cấp ở địa phương xây dựng các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động của công tác giáo dục cải tạo và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, giữ gìn trật tự cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp thực hiện thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án phạt tù của Tòa án; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với phạm nhân; phổ biến kinh nghiệm, mô hình điển hình trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Tài chính: hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: có trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong phạm nhân.

5. Sở Tư pháp: phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân. Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong việc tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm nhân và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội vào các trung tâm bảo trợ theo quy định.

7. Sở Y tế: phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế và điều trị bệnh cho phạm nhân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp thực hiện, cử giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân; quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình học văn hóa, tổ chức xét công nhận hoàn thành chứng chỉ xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ dạy văn hóa cho phạm nhân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, động viên, dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; hàng năm bố trí ngân sách theo quy định pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: yêu cầu thân nhân, gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, thực hiện các nghĩa vụ của gia đình trong động viên, giáo dục phạm nhân, phòng ngừa vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi thuộc sự quản lý của cơ sở giam giữ phạm nhân; thông báo, trao đổi thông tin về nhân thân, gia đình của phạm nhân, phối hợp thực hiện các công việc khi có yêu cầu; xác nhận hoàn cảnh kinh tế của thân nhân phạm nhân đang chấp hành án đúng thực tế của họ, các tài liệu, giấy tờ có liên quan đề làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại cải tạo và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của phạm nhân.

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

11. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân để hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện cho phạm nhân lao động, học nghề, tuyên truyền, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vi trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THA hình sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133/2020/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bố trí đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng trực tiếp thực hiện công tác thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức các cấp ở địa phương xây dựng các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức các nội dung, hoạt động của công tác giáo dục cải tạo và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, giữ gìn trật tự cơ sở giam giữ phạm nhân; chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp thực hiện thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án phạt tù của Tòa án; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ; tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với phạm nhân; phổ biến kinh nghiệm, mô hình điển hình trong giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Tài chính: hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp huyện phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: có trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống văn minh, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong phạm nhân.

5. Sở Tư pháp: phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý miễn phí cho phạm nhân. Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Nghị định số 133/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong việc tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm nhân và tiếp nhận các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội vào các trung tâm bảo trợ theo quy định.

7. Sở Y tế: phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức các hoạt động chăm sóc y tế và điều trị bệnh cho phạm nhân.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi có cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp thực hiện, cử giáo viên dạy văn hóa cho phạm nhân; quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình học văn hóa, tổ chức xét công nhận hoàn thành chứng chỉ xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho phạm nhân; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ dạy văn hóa cho phạm nhân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, động viên, dạy nghề, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trong phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; hàng năm bố trí ngân sách theo quy định pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phục vụ công tác phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: yêu cầu thân nhân, gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, thực hiện các nghĩa vụ của gia đình trong động viên, giáo dục phạm nhân, phòng ngừa vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề nghị nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi thuộc sự quản lý của cơ sở giam giữ phạm nhân; thông báo, trao đổi thông tin về nhân thân, gia đình của phạm nhân, phối hợp thực hiện các công việc khi có yêu cầu; xác nhận hoàn cảnh kinh tế của thân nhân phạm nhân đang chấp hành án đúng thực tế của họ, các tài liệu, giấy tờ có liên quan đề làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại cải tạo và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của phạm nhân.

10. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

11. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân để hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện cho phạm nhân lao động, học nghề, tuyên truyền, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tiếp nhận ý kiến