Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 158.797
Truy cập hiện tại 1.025
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021
Ngày cập nhật 07/01/2021

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 để triển khai thực hiện Đề án năm 2021.

 

Việc triển khai hướng đến mục đích hoàn thành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh; phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác; huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong công tác thực hiện, tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng tin, bài, đa dạng hóa các thể loại tin, bài, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Lựa chọn, kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

Các nhiệm vụ chủ yếu được triển khai trong năm 2011, gồm: ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án năm 2021; rà soát, nghiên cứu về thể chế để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước do Bộ Tư pháp xây dựng, Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế và chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, địa phương; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra việc thực hiện Đề án./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày