Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 158.797
Truy cập hiện tại 1.066
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 07/01/2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết vướng mắc, bất cập trong công tác này, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại địa phương. Gắn kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng mạnh về cơ sở.

Kế hoạch định hướng về nội dung và hình thức triển khai để các Sở, Ban, ngành, địa phương lựa chọn, áp dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế. Về nội dung, tập trung vào các vấn đề như: quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với đời sống của người dân, doanh nghiệp; các văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; quy định phục vụ cho công tác cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Công văn số 2104-CV/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; văn bản, quy định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,...

Về hình thức, áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai phù hợp với đối tượng, địa bàn, mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp,...

Về đối tượng, quan tâm, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. Tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền pháp luật gắn với tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Kế hoạch nêu rõ 11 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

- Rà soát, hoàn thiện về thể chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021.

- Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Nghiên cứu, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

- Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày