Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.264
Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, đơn vị triển khai, sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công
Ngày cập nhật 13/10/2023

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành phần mềm Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, đơn vị triển khai, sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công của tinh, cụ thể:

 

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công  

1. Sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công để kịp thời chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc có liên quan đến các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị.

2. Có văn bản quy định hoặc đưa vào trong quy định chung về công tác ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị nội dung liên quan đến công tác sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công trong nội bộ cơ quan, đơn vị để kịp thời chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc có liên quan đến các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Trách nhiệm của các cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công  

1. Trách nhiệm của cán bộ, công chức:

a) Thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công theo tài khoản đã được cấp để cập nhật thông tin vào hệ thống được giao; xử lý đúng theo quy trình được cơ quan, đơn vị quy định, chịu trách nhiệm về thông tin trao đổi trên phần mềm qua tài khoản sử dụng được cung cấp.

b) Bảo mật tài khoản được cấp, thay đổi mật khẩu đăng nhập, không để lộ hoặc cung cấp tài khoản cho người khác biết; kịp thời phản ảnh với người quản trị phần mềm (hoặc qua cán bộ phụ trách CNTT của đơn vị) khi phát hiện các lỗi phát sinh của phần quản lý đầu tư công và các đăng nhập trái phép

2. Trách nhiệm của cán bộ quản trị mạng, quản trị phần mềm:

a) Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị việc cấp phát, thu hồi, sửa đổi, bổ sung tài khoản và phân quyền sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công.

b) Theo dõi, tạo lập, quản lý tài khoản người sử dụng; đề xuất sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

c) Hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng, vận hành phần mềm quản lý đầu tư công; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khắc phục sự cố (nếu có) và cập nhật, nâng cấp phần mềm quản lý đầu tư công.

d) Báo cáo Lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đề xuất các bộ phận liên quan thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ, đột xuất về việc sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công.

3. Trách nhiệm của người sử dụng là chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm hằng ngày theo dõi, kịp thời cập nhật trạng thái phê duyệt chương trình/dự án và các thông tin liên quan như: số Quyết định, file Quyết định đính kèm,...

Trách nhiệm của cơ quan quản lý, vận hành phần mềm quản lý đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý, vận hành phần mềm quản lý đầu tư công có trách nhiệm:

1. Tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý, sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công để tăng cường sử dụng kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến triển khai sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công, đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng phần mềm đúng quy trình, mục đích và có hiệu quả.

3. Đảm bảo vận hành phần mềm quản lý đầu tư công thông suốt trên mạng diện rộng của tỉnh, mạng Internet phục vụ các cơ quan, đơn vị tham gia sử dụng phần mềm.

4. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho phần mềm quản lý đầu tư công; kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sự cố, duy trì hệ thống vận hành thông suốt, liên tục; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo chế độ quy định; thực hiện chế độ lưu trữ dự phòng dữ liệu hệ thống; thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng phần mềm trước khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp, cập nhật phiên bản mới trên phần mềm quản lý đầu tư công.

5. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tiếp tục nâng cấp, triển khai mở rộng phần mềm quản lý đầu tư công đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm kiểm thử các chức năng trên bản nâng cấp của phần mềm trước khi thông báo cho các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng.

6. Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác triển khai, nhân rộng phần mềm quản lý đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý hoạt động của phần mềm quản lý đầu tư công theo quy định của Quy chế này; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người sử dụng là cơ quan chủ quản chủ đầu tư

Phần mềm Quản lý đầu tư công hỗ trợ cho cấp tỉnh trong việc phê duyệt các bước đầu tư công theo luật định; hỗ trợ cho cơ quan chủ quản chủ đầu tư (UBND tỉnh, UBND huyện, UBND cấp xã, các sở, ngành,..) trong việc đề xuất, trình phê duyệt, tra cứu, thống kê, tìm kiếm hồ sơ dự án liên quan.

Cơ quan chủ quản chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xử lý, cập nhật thông tin hồ sơ của các bộ phận, cán bộ theo thẩm quyền quản lý và lĩnh vực phụ trách.

Trách nhiệm của chủ đầu tư và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

Phần mềm Quản lý đầu tư công hỗ trợ cho chủ đầu tư và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân, chế độ báo cáo các chương trình, dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ đầu tư và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm thường xuyên xử lý, cập nhật thông tin thực hiện dự án kịp thời theo nhiệm vụ được phân công.

Chủ đầu tư và Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện cử cán bộ phụ trách (phụ trách lĩnh vực kế hoạch) cập nhật đầy đủ các thông tin dự án, chương trình trên phần mềm và gửi danh sách về Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin liên quan như số điện thoại, địa chỉ email công vụ của người đại diện và đăng ký số liệu giải ngân theo Quy chế này.

Tên miền chung để truy cập phần mềm quản lý đầu tư công trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là:   http://dautucong.thuathienhue.gov.vn hoặc https://dautucong.thuathienhue.gov.vn  ./.

 

Hồng Ngự
Các tin khác
Xem tin theo ngày