Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.081.876
Truy cập hiện tại 6.778
Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ngày cập nhật 19/09/2022

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 233/QĐ-VKSTC quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Theo đó, quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư thực hiện như sau:

 Tiếp nhận đơn

- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi tiếp nhận các bì thư gửi đích danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì chuyển đến Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để phân loại, xử lý.

- Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì tham mưu xử lý, giải quyết; đồng thời chuyển bản sao đơn đến Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp, quản lý.

- Các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân khi tiếp nhận đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng không có trách nhiệm tham mưu giải quyết thì chuyển đến Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý.

- Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc bóc bì thư gửi đích danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tiếp nhận đơn do các đơn vị chuyển đến theo quy định, đóng dấu “Văn bản đến”, vào sổ hoặc nhập dữ liệu điện tử các đơn đã tiếp nhận.

Xử lý đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc xử lý đơn như sau:

- Đơn trong hoạt động tư pháp, đơn có nội dung khác được chuyển đến Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để giải quyết.

- Đơn về công tác tổ chức, cán bộ được chuyển đến Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết.

- Đơn về công tác thi đua, khen thưởng được chuyển đến Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để giải quyết.

- Đơn về việc thực hiện nhiệm vụ, đơn khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham mưu giải quyết.

- Đối với đơn có nhiều nội dung; đơn có nội dung khác nhưng chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định giao đơn vị cụ thể tham mưu giải quyết.

- Việc chuyển đơn được thực hiện bằng văn bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, có chữ ký của người giao, nhận, kèm theo danh sách đơn, cùng toàn bộ đơn, tài liệu đã nhận và bì thư.

- Xếp lưu đơn đối với các trường hợp sau đây: a) Bì thư bên trong không có đơn (lưu bì thư); b) Đơn không đủ điều kiện thụ lý, bao gồm:

+ Đơn không dùng chữ viết là tiếng Việt; đơn được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng không kèm bản dịch được công chứng; đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

+ Đơn khiếu nại không ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại.

+ Đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

+ Đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị.

+ Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

 

Bá Mỹ
Các tin khác
Xem tin theo ngày