Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.081.876
Truy cập hiện tại 5.952
Sửa đổi, bổ sung quy định về mức chi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Ngày cập nhật 27/07/2022

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  42/2022/TT-BTC ngày 6/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định cụ thể như sau:

 

1. Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản:

- Đối với luật, pháp lệnh: Dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 6.700.000 đồng/đề cương; dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 5.700.000 đồng/đề cương.

- Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 3.500.000 đồng/đề cương.

- Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 3.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 2.200.000 đồng/đề cương.

- Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 2.200.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 1.500.000 đồng/đề cương.

- Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 1.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 1.200.000 đồng/đề cương.

- Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 1.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 950.000 đồng/đề cương.

2. Chi soạn thảo văn bản:

- Đối với luật, pháp lệnh: Dự án luật, pháp lệnh ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 18.000.000 đồng/dự thảo văn bản; dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

- Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11.000.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 6.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

- Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 9.000.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

- Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

- Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

3. Định mức phân bổ kinh phí của địa phương được thực hiện như sau:

- Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành mới hoặc thay thế:

+ Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân: Cấp tỉnh: 30 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện: 15 triệu đồng/dự thảo; cấp xã: 10 triệu đồng/dự thảo.

+ Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân: Cấp tỉnh: 20 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện: 10 triệu đồng/dự thảo; cấp xã: 8 triệu đồng/dự thảo.

+ Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt: 15 triệu đồng/văn bản.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày