Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 2.339
QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày cập nhật 27/05/2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 5 năm 2022, thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

 

Theo đó, Quy chế hướng dẫn về quản lý hoạt động thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của tổ chức dịch vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủy quyền thu BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Quy chế này không quy định về ủy quyền thu BHXH, BHYT bắt buộc và nhóm học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định.

Quy chế quy định cụ thể về Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (gọi tắt là Hợp đồng); phân cấp ký Hợp đồng. Căn cứ pháp lý để ký Hợp đồng là theo quy định của pháp luật và Điều 562 Bộ luật Dân sự về Hợp đồng ủy quyền; ngoài ra, căn cứ điều kiện, khả năng thực tế của Tổ chức dịch vụ đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của BHXH Việt Nam. Hợp đồng có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày xác lập; hợp đồng được xem xét gia hạn tối đa bằng thời hạn của Hợp đồng đã ký và chỉ gia hạn một lần.

Bảo lãnh Hợp đồng là văn bản cam kết trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp Tổ chức dịch vụ để xảy ra thất thoát, nộp không đủ, nộp không đúng thời hạn theo quy định hoặc gây thiệt hại cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng hoặc cho cơ quan BHXH. Bảo lãnh Hợp đồng được thực hiện theo hình thức Thư bảo lãnh hoặc Hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Về cam kết của các bên: (i) Đối với Cơ quan BHXH: Cung cấp văn bản, tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ biểu mẫu, biển hiệu và các thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động dịch vụ thu; phổ biến, cập nhật chính sách, quy định mới về BHXH, BHYT; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng khai thác, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho nhân viên Tổ chức dịch vụ; chi thù lao theo quy định; khen thưởng theo quy định. (ii) Đối với tổ chức dịch vụ: Chấp hành quy định của BHXH Việt Nam về quản lý tiền thu, quản lý hồ sơ, thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chế độ thông tin, báo cáo, việc kiểm tra, giám sát của cơ quan BHXH về hoạt động thu BHXH, BHYT theo Hợp đồng; bồi thường đầy đủ, kịp thời các thiệt hại do nhân viên thu gây ra cho cơ quan BHXH, người tham gia và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật; tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 điểm thu và có nhân viên thu thường trực và có 03 nhân viên để vận động thu; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, cụ thể: Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, đôn đốc, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT. thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH, nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; hoàn trả kinh phí chi thù lao tương ứng trong trường hợp cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia theo quy định.

Việc ký Hợp đồng được phân cấp như sau: BHXH huyện: Ký Hợp đồng; gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện. BHXH tỉnh: Ký Hợp đồng; gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh hoặc liên huyện trong tỉnh hoặc địa bàn thành phố thuộc tỉnh. BHXH Việt Nam: Ký Hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hiệu lực Hợp đồng với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

 Hợp đồng được sửa đổi, bổ sung trong các trườn hợp: Thay đổi căn cứ pháp lý của Hợp đồng đã ký; thay đổi chính sách pháp luật, các quy định về BHXH, BHYT của Nhà nước; thay đổi, bổ sung quyền, trách nhiệm của các bên ký Hợp đồng; các yếu tố khác có ảnh hưởng đến thực hiện Hợp đồng.

 Hợp đồng được xem xét sửa đổi, bổ sung khi một trong hai bên có văn bản thông báo gửi bên kia đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Hợp đồng đã ký. Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận. Hiệu lực của Phụ lục Hợp đồng theo hiệu lực của Hợp đồng đã ký.

Hợp đồng được xem xét gia hạn với thời hạn tối đa bằng thời hạn Hợp đồng đã ký khi Tổ chức dịch vụ đảm bảo các yêu cầu sau: Đáp ứng về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo thỏa thuận; hoàn thành kế hoạch khai thác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao; có cam kết bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thời hạn tiếp theo theo quy định; không vi phạm Hợp đồng. Hợp đồng được gia hạn một lần, khi hết thời hạn được gia hạn thì chấm dứt Hợp đồng. Việc xem xét ký Hợp đồng mới theo quy định.

Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng: Hợp đồng hết thời hạn và không được gia hạn; Hợp đồng đã được gia hạn một lần; tổ chức dịch vụ không đáp ứng đủ nhân lực hoặc nhân viên không đáp ứng yêu cầu theo quy định; tổ chức dịch vụ vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng đã ký; tổ chức dịch vụ không hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao; tổ chức dịch vụ vi phạm pháp luật, bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức dịch vụ có một trong các hành vi vi phạm sau: giả mạo hồ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT, sử dụng biên lai thu tiền không đúng quy định, thu tiền của người tham gia trái quy định, không nộp tiền hoặc nộp không đúng số tiền đã thu theo quy định, nộp tiền không đúng thời gian theo quy định, có hành vi gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, không trả sổ BHXH, thẻ BHYT của người tham gia, lợi dụng danh nghĩa Tổ chức dịch vụ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền sai lệch chính sách BHXH, BHYT; thay đổi chủ thể ký Hợp đồng, thay đổi căn cứ pháp lý, đơn phương chấm dứt hợp đồng: Cơ quan BHXH có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho Tổ chức dịch vụ tương ứng với công việc mà Tổ chức dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại (nếu có), tổ chức dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho Cơ quan BHXH (nếu có). Các trường hợp chấm dứt khác do Luật định./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày