Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 76.188
Truy cập hiện tại 1.986
Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định số 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 18/05/2020

Nhằm thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận thông tin chính thức, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

          - Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Rà soát việc thực hiện bổ nhiệm Hòa giải viên lao động để xem xét kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên lao động theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động. Hồ sơ đề nghị kiện toàn, bổ nhiểm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên lao động của các địa phương đề nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động đối với người lao động, người sử dụng lao động, nhất là người lao động, người sử dụng lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn, xử nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. Thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công; nghiên cứu xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án phát triển quan hệ lao động, các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2020; nghiên cứu kiện toàn thiết chế hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn để giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động phát sinh và thực hiện tốt vai trò hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; nâng cao năng lực và tham mưu thực hiện chế độ đãi ngộ phù hợp với hòa giải viên, trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương; định kỳ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trung ương (báo cáo 06 tháng trước ngày 25/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12/2020).

          - Sở Nội vụ:  Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh bố trí biên chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chức đại diện người lao động và quản lý, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương; nghiên cứu, xây dựng phương án bố trí biên chế để thực hiện thí điểm mô hình giải quyết tranh chấp lao động với việc bố trí một số hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động chuyên trách vừa thực hiện giải quyết tranh chấp, vừa hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

          - Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động phối hợp cơ quan có liên quan bố trí quỹ đất, có chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, các công trình phúc lợi tại các khu kinh tế, khu công nghiệp./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày