Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.704
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 21/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và 10 xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong các mặt công tác của huyện Phong Điền; Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, chỉ đạo và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến, chú trọng những văn bản pháp luật mới ban hành, những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân. Đặc biệt, huyện chú trọng lựa chọn nội dung ngắn gọn, có trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, Trang Thông tin điện tử, tài liệu, lồng ghép qua các đợt triển khai chính sách cho bà con nhân dân hoặc các cuộc họp dân, đài truyền thanh, loa truyền thanh ở cơ sở.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, đã quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, hiện nay trên địa bàn huyện có 137 Tổ hòa giải; 822 hòa giải viên trong đó: có 667 hòa giải viên nam và 155 hòa giải viên nữ. Hoạt động hòa giải ở cơ sở từ 01/01/2013 đến  6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận: 1.434 vụ việc, tổ chức hòa giải thành 1.261 vụ việc, chiếm tỷ lệ 87,93%; hòa giải không thành 173 vụ việc, chiếm tỷ lệ 12,07 %. Tại Ủy ban nhân dân các xã được kiểm tra đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải ở cơ sở; hàng năm đều thực hiện kiện toàn tổ hòa giải đảm bảo theo quy định; thực hiện chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải (100.000đồng/tháng/Tổ hòa giải) và chi thù lao vụ việc cho hòa giải viên đảm bảo theo quy định (đối với vụ việc hòa giải thành: 200.000đồng/vụ việc; đối với vụ việc hòa giải không thành 150.000 đồng/vụ việc).

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đảm bảo theo quy định. Qua kiểm tra hồ sơ đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện, cấp xã đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ cụ thể, theo quy định; báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo thời gian quy định và theo mẫu tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP;...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực này, như: kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL của một số Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật có nơi vẫn còn hạn chế; công tác hòa giải ở cơ sở chưa thật sự đồng đều trong phạm vi toàn huyện, một số Tổ hòa giải hoạt động hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có lúc thiếu kịp thời, đồng bộ.

Đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận khó khăn, kiến nghị của huyện Phong Điền, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng  - Trưởng Đoàn, đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo huyện Phong Điền tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, phát huy thành tích đạt được, xây dựng giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng việc phổ biến thêm các chủ trương, chính sách, văn bản của tỉnh và huyện ban hành; chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua Trang Thông tin điện tử của huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã; phối hợp, chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tham gia 02 Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học”; “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các Cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 9/2023; thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, sơ kết 05 năm Luật Tiếp cận thông tin gắn với việc đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đảm bảo đúng thời gian, chất lượng theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh; lưu ý cách chấm điểm một số chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND cấp xã; thời gian, quy trình đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo quy định./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày