Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.819.442
Truy cập hiện tại 5.118
Vai trò của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật
Ngày cập nhật 09/03/2022

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xem là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Tại Hiến pháp năm 1992 đã giao Chính phủ nhiệm vụ: “tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân”. Đặc biệt, Chỉ thị số32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW) đã khẳng định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Với việc thành lập Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 với tên gọi ban đầu là Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL và được thể chế hoá bằng quy định tại Điều 7 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 đã một lần nữa nhấn mạnh về vai trò của công tác này. Trải qua 24 năm hoạt động, Hội đồng phối hợp PBGDPL ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Thiết chế Hội đồng đã phát huy vai trò là cơ quan tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL, (đặc biệt, Hội đồng các cấp đã tham mưu cấp ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Trên cơ sở đó, Hội đồng Trung ương đã tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề xuất Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW; tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW với tinh thần đổi mới toàn diện, đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả hơn).

 

Hằng năm, Hội đồng các cấp đã ban hành các văn bản tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với nội dung trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý Nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

Từ năm 2013 đến nay, Hội đồng các cấp đã tham mưu, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với các chủ đề phù hợp, có điểm nhấn với nhiều hoạt động hưởng ứng hiệu quả, thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội. Hội đồng các cấp cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL; trong đó chú trọng các giải pháp bảo đảm nguồn lực cho công tác PBGDPL và xã hội hóa công tác PBGDPL; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tránh trùng lắp đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, tiết kiệm nguồn lực. Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã không ngừng triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước và trong xã hội. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên toà xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh đã giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ,Nhân dân. Đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác PBGDPLđã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn. Mỗi cán bộ, công chức, người dân đã nhận thức và xác định rõ PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tham gia và có đóng góp tích cực, cụ thể vào công tác này. Qua đó, công tác PBGDPL đã trở thành nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Trong công tác PBGDPL, Hội đồng đã phát huy vai trò là cơ quan tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND và Chủ tịch UBND các cấp, trong đó nổi bật là Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đã tạo bước chuyển biến mới thực sự về chất khi bắt đầu thực hiện thông tin, truyền thông về chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Các Đề án được triển khai trong Chương trình có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, đổi mới trong công tác PBGDPL như: PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; về các vấn đề nóng như tham nhũng, đất đai; hướng công tác PBGDPL về cơ sở; triển khai phương thức PBGDPL mới ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là điểm đột phá của Chương trình. Qua thực hiện Chương trình, Đề án, hoạt động PBGDPL ngày càng được cán bộ,  người dân quan tâm, tham gia học tập và tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật. Chương trình đã góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm. Số vụ việc vi phạm hành chính năm 2017: Tổng số vụ việc vi phạm bị phát hiện: 8.398.944 vụ việc (giảm 14,6% so với kỳ báo cáo năm 2016); năm 2018: Tổng số vụ việc vi phạm bị phát hiện: 6.623.670 vụ việc (giảm 21,1% so với kỳ báo cáo năm 2017); năm 2019: tổng số vụ việc vi phạm đã bị xử phạt: 5.825.508 vụ việc (giảm 6,1% so với báo cáo năm 2018), năm 2020: Tổng số vụ việc vi phạm đã bị xử phạt: 4.827.160 vụ việc (giảm 17,1% so với báo cáo năm 2019). Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Số lượng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2020 là 9.827 xã/10.616xã, chiếm tỉ lệ 92,6%.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong những năm qua, hoạt động của Hội đồng các cấp cũng đã bộc lộ không ít tồn tại, bất cập. Do đó, để khắc phục những hạn chế, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW và các nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, trong đó lần đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, 63/63 tỉnh, thành phố cũng đã kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh. Như vậy, với việc Hội đồng các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng tầm về tổ chức sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PBGDPL của đất nước trong tình hình mới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày