Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 2.974
01 tập thể, 01 cá nhân cơ quan Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020
Ngày cập nhật 22/01/2021

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2010 – 2020” và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

 

Báo cáo về nội dung thực hiện chiến lược bình đăng giới, bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh “Nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới đã có sự chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn; vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các nội dung của Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược và Chương trình quốc gia được quan tâm triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu của tỉnh đã đạt và vượt so với chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia. Số lượng cán bộ nữ giữ cương vị quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được chú trọng. Tỉnh đã ban hành đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp huyện/thành phố và xã phường/thị trấn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế”. Nhận thức của xã hội về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với phát triển kinh tế, công tác phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn hoá được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Các hoạt động tuyên truyền về vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình ngày càng được quan tâm. Năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới từng bước được nâng cao. Ban VSTBCPN các cấp, các ngành từng bước được củng cố, kiện toàn góp phần khẳng định vai trò của Ban trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và VSTBCPN”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để thực hiện tốt Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 -  2025, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; nghiên cứu tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp ban hành các giải pháp cụ thể hàng năm để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch của các Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025, với các giải pháp đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường truyền thông với những hình thức phù hợp, tiếp cận cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển đổi về hành vi và trách nhiệm của mọi người đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các vấn đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác này mà trước hết là chăm lo các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Thứ tư, thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, các vấn đề liên quan đến trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; giám sát việc thực hiện quyền của phụ nữ và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

Thứ năm, tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho trẻ em các kiến thức về sử dụng Internet, mạng xã hội hiệu quả, an toàn; tổ chức các hoạt động, trại hè kỹ năng cho trẻ em. Thay đổi phương thức tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em thông qua các diễn đàn, các buổi tập huấn, các buổi sinh hoạt đội, nhóm, câu lạc bộ.

Thứ sáu, phát hiện, đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy các hoạt động tham gia của trẻ em trong nhà trường và cộng đồng; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Cuối cùng, đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, hướng đến mục tiêu xây dựng bình đẳng giới thực chất.

Nhân dịp này 01 tập thể (Văn phòng Sở Tư pháp) và cá nhân ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

 

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày