Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 365.805
Truy cập hiện tại 2.363
Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/03/2020

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số           2046/UBND-TTr hướng dẫn công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được nêu tại Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng  năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng  đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc tuyên truyền, phổ biến phải tập trung các nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. Đồng thời, nội dung tuyên truyền cần nêu rõ 05 điểm đã được đính chính tại Công văn số 298/CP-V.I ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên được phân công giảng dạy về pháp luật phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ phải tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến được lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

4. Tại các buổi tuyên truyền, phổ biến cần nêu rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; đánh giá thực trạng, nguyên nhân kết quả việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn trong thời gian qua và các giải pháp phòng chống tham nhũng  đã và đang thực hiện để có hướng chỉ đạo, thực hiện trong thời gian đến.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng và tổ chức quán triệt những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị, ngành mình. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của  Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Xác định các quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong công tác Phòng chống tham nhũng.  

6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh). Nội dung báo cáo kết quả thực hiện được lồng ghép vào báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của đơn vị, địa phương./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày