Tìm kiếm tin tức

Bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Ngày cập nhật 05/07/2021

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết phản ánh tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, gửi đi thông điệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.

 

Thực hiện Công văn số 12-CV/BCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thúc đẩy lan tỏa thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, phục vụ công tác thông tin đối ngoại; góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp; Sở Tư pháp giới thiệu và đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

(Đính kèm toàn văn bài viết: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày