Tìm kiếm tin tức

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
Ngày cập nhật 05/07/2021

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 5660/UBND-GD về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện, các cơ quan, đơn vị sở hữu các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook…): tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Chủ động thay đổi, ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; kết hợp, vận dụng hợp lý, chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, đảm bảo phù hợp với lợi ích của đất nước, của địa phương và nhân dân; bảo đảm về số lượng và chất lượng của luồng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội, hoạt động kinh tế - chính trị, an ninh quốc phòng… trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung, hoạt động bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp với các cơ quan liên quan chủ định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và phát triển các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin báo chí; kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về an ninh - quốc phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, phóng viên, của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam, của tỉnh Thừa Thiên Huế, về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch; lan tỏa thông tin tích cực, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày