Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định mới về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/12/2021

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành  Quyết định số 3043/QĐ-UBND về bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ chính quyền số tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số các cấp bao gồm các hạng mục chính như sau:

- Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi số nhận thức: gồm  08 điểm trong 03 Chỉ số thành phần.

- Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế: gồm 05 điểm trong 02 Chỉ số thành phần

- Chỉ số đánh giá về Hạ tầng và nền tảng số: gồm 10 điểm trong 05 Chỉ số thành phần.

- Chỉ số đánh giá về Nền tảng chính quyền số: gồm 52 điểm trong 05 Chỉ số thành phần.

- Chỉ số đánh giá về Dữ liệu số: gồm 05 điểm trong 03 Chỉ số thành phần.

- Chỉ số đánh giá về Hoạt động Chính quyền số: gồm 12 điểm trong 08 Chỉ số thành phần.

- Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng: gồm 06 điểm trong 02 Chỉ số thành phần

- Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số: gồm 02 điểm trong 02 Chỉ số thành phần.

Trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng đối với các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện:

1. Đơn vị cấp tỉnh (các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh): báo cáo theo mẫu được quy định tại Phụ lục I kèm theo của Quy định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu.

2. Đơn vị cấp huyện (UBND cấp huyện): báo cáo theo mẫu được quy định tại Phụ lục II kèm theo của Quy định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu.

3. Kỳ hạn số liệu báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước năm báo cáo đến ngày 01 tháng 10 của năm báo cáo.

4. Thời hạn gửi báo cáo: Các đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 10 hàng năm. Các đơn vị cấp huyện gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

5. Hình thức báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản điện tử (qua phần mềm Quản lý văn bản) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, số điện thoại cố định, di động, hộp thư điện tử của người lập biểu để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý dữ liệu.

6. Thực hiện đánh giá và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện.

- Hội đồng đánh giá mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm, kiểm chứng, thẩm tra kết quả đánh giá, tổ chức điều tra xã hội học, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Việc xếp hạng mức độ Chính quyền số các cấp được thực hiện căn cứ vào điểm số đánh giá của từng đơn vị và xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV. Các địa phương đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng, cụ thể:

- Mức 1: là đơn vị có tổng số điểm lớn hơn hoặc bằng 90 điểm.

- Mức 2: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 90 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 80 điểm.

- Mức 3: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 80 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 75 điểm.

- Mức 4: là đơn vị có tổng số điểm nhỏ hơn 75 điểm nhưng lớn hơn hoặc bằng 70 điểm.

- Những đơn vị có tổng số điểm dưới 70 điểm (mức điểm tối thiểu của mức IV) không xếp hạng.

Quyết định cũng quy định chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Phụ lục I (xếp hạng chính quyền số cấp tỉnh) và II  (xếp hạng chính quyền số cấp huyện)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Hồng Ngự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.378
Lượt truy cập hiện tại 2.121