Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế 1cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
Ngày cập nhật 18/08/2021

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai và thực hiện tốt chiến lược 4 không - 1 có: “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt; Dữ liệu có chuyển đổi số” kết hợp với đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch cụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023 – 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tối thiểu 80% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cung cấp 100% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 50% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; tối thiểu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 50% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến công bố mức độ 3, 4 của tỉnh; đạt tối thiểu 80% tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ; thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tối thiểu 70%, Trung tâm Hành chính công cấp huyện 60%, Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã 50%; triển khai quy trình số hóa, chứng thực, lưu trữ điện tử hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp đạt 100% trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; số hóa, chứng thực, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt 100%  đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp; tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra một số giải pháp như sau: hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai Chuyển đổi số dịch vụ công; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại các sở, ban, ngành và các địa phương.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức chuyển đổi số trong dịch vụ công và triển khai các nội dung được nêu tại Kế hoạch; phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế để tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động hằng năm; thực hiện việc rà soát, đề xuất các văn bản nhằm đảm bảo môi trường, chính sách trong chuyển đổi số dịch vụ công, đồng thời đưa nội dung này vào các kỳ họp của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số17/NQ-CP của Chính phủ theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất, hiệu quả, chất lượng trong triển khai; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số17/NQ-CP tại các cơ quan đơn, đơn vị; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch phân bổ kinh phí cho chuyển đổi số dịch vụ công; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.054.032
Lượt truy cập hiện tại 1.309