Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Học viên được cấp lại chứng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn khi phát hiện viết sai do lỗi của nhà trường Quân đội
Ngày cập nhật 11/11/2022

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 63/2022/TT-BQP quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 và thay thế Thông tư số 28/2012/TT-BQP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế và Thông tư số 29/2012/TT-BQP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu bằng tốt nghiệp và Thông tư số 31/2012/TT-BQP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp.

 

Theo đó, việc quản lý, cấp, sử dụng chứng chỉ thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Chứng chỉ phải được quản lý, cấp, sử dụng công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

- Chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong quản lý, cấp, sử dụng chứng chỉ.

Việc cấp, cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ được thực thiện theo các quy định như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ: chứng chỉ được cấp sau khi học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền.

Thời hạn cấp chứng chỉ: Giám đốc, hiệu trưởng nhà trường Quân đội có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định và có quyết định công nhận tốt nghiệp của cấp có thẩm quyền. trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Cấp lại chứng chỉ: trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện viết sai do lỗi của nhà trường Quân đội thì nhà trường đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ:

- Người có yêu cầu cấp lại chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho nhà trường Quân đội một bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý nhân sự xin cấp lại chứng chỉ; chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh nhà trường Quân đội viết sai khi cấp chứng chỉ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhà trường Quân đội xem xét quyết định việc cấp lại chứng chỉ; trường hợp không được cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;.

- Trường hợp mẫu chứng chỉ tại thời điểm cấp lại chứng chỉ đã thay đổi thì sử dụng mẫu chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại chứng chỉ.

Các trường hợp chỉnh sửa nội dung chứng chỉ:

- Chứng chỉ bị ghi sai thông tin.

- Có sự thay đổi thông tin hộ tịch theo quy định của pháp luật của người được cấp chứng chỉ.

Thể thức, kỹ thuật trình bày quyết định chỉnh sửa chứng chỉ thực hiện theo quy định về văn bản hành chính Nhà nước, gồm các nội dung sau: Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người có chứng chỉ (ghi theo chứng chỉ đã cấp). Số hiệu, ngày tháng năm cấp chứng chỉ. Nội dung chỉnh sửa. Lý do chỉnh sửa. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành quyết định.

Chứng chỉ bị thu hồi và hủy bỏ trong các trường hợp sau đây: Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi tốt nghiệp hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ. Cấp cho người không đủ điều kiện. Do người không có thẩm quyền cấp. Bị tẩy xóa, sửa chữa. Để cho người khác sử dụng. Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ phải được tiến hành bằng quyết định thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. Quyết định được gửi đến người bị thu hồi chứng chỉ, cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu có), cơ quan người bị thu hồi chứng chỉ đang công tác (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 16.490.798
Lượt truy cập hiện tại 3.508