Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây viết tắt là Quy chế). Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7 năm 2021.

 

Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, các mối quan hệ công tác và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quy chế được áp dụng đối với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, Quy chế nêu rõ hoạt động giám sát của HĐND tỉnh như sau:

- HĐND tỉnh có thẩm quyền giám sát theo quy định tại điểm a Khoản 1 điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- HĐND tỉnh thực hiện các hoạt ñộng giám sát theo quy định tại Điều 87 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- HĐND tỉnh quyết định chương trình giám sát của HĐND theo trình tự sau đây: chậm nhất là ngày 01 tháng 3 của năm trước, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh và cử tri ở trong tỉnh gửi kiến nghị, đề nghị giám sát của HĐND đến Thường trực HĐND, trong đó nêu rõ sự cần thiết, nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát.

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề nghị giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận và lập dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm của năm trước. Trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chương trình giám sát.

- HĐND tỉnh xem xét các báo cáo: tại kỳ họp giữa năm và cuối năm, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo quy ñịnh tại điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- HĐND tỉnh tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh, người ddã trả lời chất vấn có trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của HĐND về chất vấn và việc thực hiện các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh.

- HĐND tỉnh xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh. Trình tự xem xét văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

- Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh:

Căn cứ chương trình giám sát, HĐND tỉnh ra nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Trình tự, thủ tục giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

HĐND tỉnh xem xét báo cáo của đoàn giám sát tại kỳ họp gần nhất và ra nghị quyết về vấn đề được giám sát. Nghị quyết giám sát được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Điều 88, Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 63, Điều 64 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.186