Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn
Ngày cập nhật 23/12/2019

Ngày 01 tháng 11 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Quy chế này quy định về sự phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (cập nhật văn bản) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kịp thời, đúng thẩm quyền, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, công bố văn bản theo quy định, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quan hệ phối hợp; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong quá trình xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản QPPL.

Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; lập danh mục văn bản quy định chi tiết; xử lý kết quả kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật;  xử lý văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền; Đánh giá tác động của văn bản; Lấy ý kiến góp ý và yêu cầu thẩm định; Phân công soạn thảo văn bản; rà soát văn bản thường xuyên và rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực; xử lý kết quả rà soát; Lập danh mục văn bản hết hiệu lực, ngừng hiệu lực; hệ thống hóa văn bản QPPL theo định kỳ 05 năm; cập nhật văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều kiện đảm bảo đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật

Về tổ chức, biên chế bảo đảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí công chức thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản: Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc cấp nào do Ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được dự toán, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của đơn vị và thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 22/2017/NQ- Hội đồng nhân dân tỉnh  ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức thực hiện các Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp mình trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản QPPL tại cấp mình.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ phối hợp theo quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại đơn vị, địa phương mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.202
Lượt truy cập hiện tại 2.377