Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 23/12/2019

Để công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện trong việc chuẩn bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh .

 

Ngày 09/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch quy định nội dung thực hiện như sau:

1. Đối với việc ban hành văn bản để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh hoặc được UBND tỉnh giao trách nhiệm chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Đối với việc ban hành văn bản để quy định các biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện được UBND giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh hoặc được UBND tỉnh giao trách nhiệm chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020 và căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, đột xuất được HĐND tỉnh giao.

Về trách nhiệm thực hiện

1. Trách nhiệm của lãnh đạo, thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chủ động triển khai công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành quản lý, đảm bảo kịp thời quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, đề xuất các biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Lập đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và phân công soạn thảo.

- Tổ chức soạn thảo quyết định của UBND tỉnh sau khi được phân công theo đúng quy định, trình tự, thủ tục, tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm đối với nội dung dự thảo văn bản do cơ quan mình đề xuất.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc góp ý, thẩm định, đánh giá tác động của chính sách quy định trong dự thảo văn bản, đánh giá tác động của thủ tục hành chính, bình đẳng giới (nếu có) và thẩm tra dự thảo văn bản theo quy định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh do các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện lập, trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và phân công cơ quan soạn thảo. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện việc thẩm tra, rà soát hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo quy định, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện trong việc triển khai quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, các biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo nhiệm vụ phân công.

- Tham mưu xếp lịch họp các ngành liên quan và tập thể UBND tỉnh hoặc thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, hợp lý và khoa học.

- Theo dõi và đôn đốc việc gửi văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra sau khi UBND tỉnh ban hành.

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện lập.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình UBND tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND.

4. Trách nhiệm của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí riêng phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, thực hiện thanh quyết toán theo quy định đối với các hạng mục liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tạo điều kiện tối đa để các cơ quan, ban, ngành hoàn thành nhiệm vụ chung.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.624
Lượt truy cập hiện tại 2.489