Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày  24  tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 923/STP-KH về thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”.

Kế hoạch nhằm thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa; về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

- Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh và đất nước; nội dung Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch thuộc nội dung Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tuyên truyền về hiệu quả các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế, Bản tin Tư pháp, ….;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao mức thụ hưởng văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.177
Lượt truy cập hiện tại 2.368