Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 480/KH-STP về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy; chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kiềm chế tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định rõ cơ chế và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 08 tháng 10 năm 2019; Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống ma túy;

 - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp …;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án số II thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.709
Lượt truy cập hiện tại 2.517