Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Ngày cập nhật 24/06/2019

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW).

 

Công tác tổng khết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư của các cấp ủy Đảng. Đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Việc tổng kết phải bám sát các nhiệm vụ được đề ra tại Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW; kế thừa kết quả tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW được thực hiện năm 2010. Công tác tổng kết phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Phạm vi về thời gian là từ ngày 09/12/2003 đến ngày 01/05/2019 (15 năm).

Phạm vi về đối tượng, gồm: Các ban đảng của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức việc tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW.

Hình thức tổng kết: Tỉnh ủy thực hiện tổng kết chủ yếu bằng hình thức báo cáo và kết hợp với hội nghị sơ kết, tổng kết các nội dung công tác khác được tổ chức vào cùng thời điểm. Căn cứ tình hình điều kiện cụ thể, Các ban đảng của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chủ động tiến hành lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp.

Một số nhiệm vụ chủ yếu triển khai phục vụ cho công tác tổng kết, như: Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên phạm vi tỉnh (do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/6/2019); tổ chức hội thảo, tọa đàm, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW (Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện, hoàn thành trước tháng 25/7/2019); xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Tỉnh ủy (Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy, hoàn thành trước tháng 25/7/2019; Các ban đảng của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hoàn thành báo cáo tổng kết trước ngày 15/7/2019).

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.892.414
Lượt truy cập hiện tại 36