Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhật 17/04/2019

Thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

 

Đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao, bảo đảm khách quan, thực chất và hiệu quả.

Phạm vi theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở bao gồm: Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; hoạt động hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hòa giải ở cơ sở

        - Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Thu thập thông tin từ các báo cáo về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, ban, ngành có liên quan; thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; các bài báo, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương; thu thập thông tin thông qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương; thu thập thông tin thông qua hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, hội thảo, tọa đàm.

        - Rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Tình hình phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; tình hình bố trí nhân lực và kinh phí trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tình hình củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở của địa phương, đặc biệt là tiêu chuẩn hòa giải viên, thành phần của tổ hòa giải; tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương, các quy định liên quan đến phạm vi hòa giải, căn cứ hòa giải, việc lập biên bản hòa giải và ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thực hiện kiểm tra huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang, mỗi huyện mời thêm 01 xã và 01 đến 02 Tổ hòa giải.

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi Luật Hòa giải ở cơ sở; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh).

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/10/2019.

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.157
Lượt truy cập hiện tại 2.059