Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 (gọi tắt là Đề án 2160).

 

Các hoạt động thực hiện Đề án được bám sát, triển khai đồng bộ, thống nhất, tổng thể với Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của Sở, ngành, địa phương; nhiệm vụ thống kê chỉ tiêu“Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện, như:

- Tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án;

- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng thanh thiếu niên, như: Thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; thanh niên đang lao động ở nước ngoài; thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật...

- Nghiên cứu, hoàn thiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.785
Lượt truy cập hiện tại 238